Foldout 1.0.1

Foldout 1.0.1

Excessively Productive LLC – Freeware –
Foldout is a free single-pane outliner for Windows. The text you enter is organized directly in a tree structure that is easy to manipulate with the mouse or keyboard. Foldout supports rich text, including images, and allows you to export your outlines to Word, HTML, and plaintext formats. Make automatic backups of your outlines on each save. Extensive keyboard commands make outlining a fast-paced and smooth experience. Foldout is the outliner that Windows users have been searching for for years, free!

Tổng quan

Foldout là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Excessively Productive LLC.

Phiên bản mới nhất của Foldout là 1.0.1, phát hành vào ngày 26/01/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/12/2014.

Foldout đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Foldout Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Foldout!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.

Tìm kiếm liên quan

Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản